Energimærke

Energimærket er lovbefalet og udføres I forbindelse med salg af boliger og I forbindelse med nybyggeri samt om- og tilbygning.

En energimærkning er oplysninger om ejendommenes forbrug af varme samt forslag til forbedringer. Beregningsgrundlaget er uafhængigt af brugervaner. Med denne forudsætning giver energimærkningen mulighed for, at forskellige ejendomme kan sammenlignes på et objektivt grundlag.

Energimærket er lovpligtig ved salg af fast ejendom og andelsboliger.

Energiplanen er en vurdering af hvilke rentable vand- og energibesparende foranstaltninger, der kan anbefales, hvor meget de skønnes at koste, og hvor stor besparelsen vil være.

Energimærkningens gyldighed

Energimærket af en helårsbolig er gyldigt i 10 år. Dog er gyldigheden 7 år, hvis mindst 5% af energiforbruget kan spares ved energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på under 10 år. Energimærket må gerne genbruges, såfremt ejendommen skal sælges flere gange indenfor gyldighedsperioden. Energimærkningen mister dog sin gyldighed, hvis der bygges om eller laves ændringer, der i væsentligt omfang ændre ejendommens energiforbrug.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

Alle flerfamiliehuse over 500 m² samt handel og service og offentlige bygninger.
Følgende bygninger er undtaget for kravet om energimærkning uanset registrering i BBR:

  • Fritliggende bygninger under 60 m².
  • Bygninger med BBR koderne 210-290.
  • Bygninger der erhverves med henblik på nedrivning.
  • Bygninger hvor det ikke er muligt at udarbejde en retvisende energi beregning på grund af væsentlige mangler i klimaskærm eller varmeanlæg.

Nyopførte huse.

Alle nyopførte ejendomme skal energimærkes før de kan tages i brug. Ved nybyggeri skal der udfærdiges en energiramme-beregning, som vedlægges ansøgningen om byggetilladelse.

Private bygninger over 1000 m².

Alle bygninger over 1000 m² skal have nyt energimærke hvert 7. år, hvis de er energimærket inden 1. februar 2011. Ved energimærkning efter denne dato skal bygningen energimærkes efter senest 10 år afhængigt af tekniske specifikationer. Det gælder også, selvom bygningen ikke skal sælges.

Leje-, andels- og anpartsbyggeri.

Ved salg, udlejning samt overdragelse skal der kunne fremvises et gyldigt energimærke.

Offentlige bygninger over 60 m².

Skal energimærkes hvert 7. år, hvis de er energimærket inden 1. februar 2011. Ved energimærkning efter denne dato skal bygningen energimærkes efter senest 10 år afhængigt af tekniske specifikationer.

Private bygninger.

Det er ejerens ansvar, at bygningen er energimærket. I ejendomme med ejerlejligheder er det ejerforeningens ansvar, at boligen bliver energimærket i forbindelse med salg. Hvis en af ejerlejlighederne i komplekset skal sælges, skal hele ejendommen energimærkes.

Kontakt os

Erhvervsforsikret hos HDI
Forsikringspolicenr.: 153-08279718-30020
Dækkende hele landet
Telefon: 51955000

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København K
Telefon: 33926700